tichaczek

15 tekstów – auto­rem jest tichaczek.

Są słowa, które skrzy­deł do­dają i ta­kie, co ich odej­mują - po­dob­nie jak do­tyk, który może wy­wieźć pod niebo lub wyżłobić w ranę. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 9 lipca 2011, 16:28

Z "końca­mi świata" by­wa tak, że ci, którzy w nie wierzą, często sa­mi go­towi są dop­ro­wadzić do ziszcze­nia apo­kalip­tycznej wiz­ji, by móc po­wie­dzieć niedo­wiar­kom: "A nie mówiłem?" 

myśl
zebrała 8 fiszek • 8 lipca 2011, 17:13

Tak już jes­teśmy skon­struowa­ni, że "pot­ra­fimy" czuć się kocha­ni tyl­ko przez tych ludzi, których sa­mi darzy­my miłością. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 7 lipca 2011, 19:53

Dachy ocze­kiwań by­wają bar­dzo kruche. To ulu­biony przys­mak kor­ników rozczarowań. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 6 lipca 2011, 21:05

Życie wielok­rotnie udo­wod­niło, że cier­pienie wca­le nie uszlachet­nia człowieka. Gdy­by uszlachet­niało, błogosławi­libyśmy tych, którzy za­dają ból, którzy krzyw­dzą, tor­tu­rują, krzyżują.
Fak­tem jest, że bez trudów i prze­ciw­ności nie mog­li­byśmy doj­rzeć. Jed­nak to nie [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 4 fiszki • 5 lipca 2011, 21:07

Nieak­ceptac­ja wy­nika ze złudze­nia, że fak­ty są two­rami z plas­te­liny i że przy po­mocy naszej niez­go­dy oraz od­rzu­cenia możemy je for­mo­wać do woli. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 4 lipca 2011, 17:53

Gdy umierają na­si blis­cy, w nas też coś umiera, ja­kaś nasza cząstka podąża wraz z ni­mi. Do źródeł.

A kiedy umierają naj­bliżsi, naj­ważniej­si, naj - w afek­cie go­towi jes­teśmy od­dać włas­ne życie, by ich życie przywrócić, bo jak bez rąk chodzi­my nie mogąc zna­leźć nic, na głównym plac duszy, który z ich odejściem tak nag­le opustoszał. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 3 lipca 2011, 13:32

Niektórzy in­sy­nuują, że nie mam rac­ji. Oczy­wiście, że jej nie mam. Nie pot­rze­buję jej, więc po co ni­by miałbym o nią za­biegać. Opi­suję tyl­ko świat ta­kim, ja­kim go wi­dać z okien mojej [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 4 fiszki • 2 lipca 2011, 20:12

Gdy­by miarą mądrości były pieniądze, to mu­sieli­byśmy stwier­dzić, że najmądrzej­si są złodzieje. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 1 lipca 2011, 17:42

Marze­nie to - wbrew po­zorom - ciężka pra­ca. Trze­ba wy­lać wiele po­tu, by je zreali­zować. Ale po­wiedz to marzycielom. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 30 czerwca 2011, 20:20
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

tichaczek

Użytkownicy
S T U
Kalendarz
Aktywność